💚Bản đồ các đơn vị hành chính (huyện, thị, thành) của tỉnh Ninh Thuận

❤️ 💚 💙 Bản đồ của tỉnh Ninh Thuận bao gồm 07 đơn vị hành chính (01 thành phố và 06 huyện với 65 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 47 xã, 15 phường và 03 thị trấn): Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn, huyện Ninh Hải, huyện Ninh Phước, huyện Bác Ái, huyện Thuận Bắc và huyện Thuận Nam.

1. Bản đồ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận gồm 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Phước Đại (huyện lỵ), Phước Bình, Phước Chính, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Thành, Phước Thắng và Phước Trung.

Bac Ai - Ninh Thuan 6
Bản đồ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Hòa, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Thắng, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

2. Bản đồ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận gồm 09 đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 08 xã, gồm: Thị trấn Khánh Hải (huyện lỵ) và các xã: Hộ Hải, Nhơn Hải, Phương Hải, Tân Hải, Thanh Hải, Tri Hải, Vĩnh Hải, Xuân Hải.

Ninh Hai - Ninh Thuan 6
Bản đồ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phương Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Tân Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Xuân Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Hộ Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Thanh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

3. Bản đồ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận gồm 09 đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 08 xã, gồm: Thị trấn Phước Dân (huyện lỵ) và các xã: An Hải, Phước Hải, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Sơn, Phước Thái, Phước Thuận, Phước Vinh.

Ninh Phuoc - Ninh Thuan 6
Bản đồ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

4. Bản đồ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận gồm 08 đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 07 xã, gồm: Thị trấn Tân Sơn và các xã: Hòa Sơn, Lâm Sơn, Lương Sơn, Ma Nới, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Quảng Sơn.

Ninh Son - Ninh Thuan 6
Bản đồ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Hòa Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Ma Nới, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

5. Bản đồ huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận gồm 06 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Lợi Hải (huyện lỵ), Bắc Phong, Bắc Sơn, Công Hải, Phước Chiến và Phước Kháng.

Thuan Bac - Ninh Thuan 6
Bản đồ huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Kháng, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

6. Bản đồ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận gồm 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Phước Nam (huyện lỵ), Cà Ná, Nhị Hà, Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hà, Phước Minh và Phước Ninh.

Thuan Nam - Ninh Thuan 5
Bản đồ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

7. Bản đồ Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 16 đơn vị hành chính: 15 phường và 01 xã, gồm: phường Bảo An, Đài Sơn, Đạo Long, Đô Vinh, Đông Hải, Kinh Dinh, Mỹ Bình, Mỹ Đông, Mỹ Hải, Mỹ Hương, Phủ Hà, Phước Mỹ, Tấn Tài, Thanh Sơn, Văn Hải và xã Thành Hải.

TP.Phan Rang - Thap Cham 5
Bản đồ Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Bảo An, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Phủ Hà, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Mỹ Hương, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Đạo Long, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Đông Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Mỹ Đông, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ Xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

✌️ Chúng tôi có hơn 700 bản đồ các thành phố, thị xã, quận và huyện tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam!

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.