💚Bản đồ các đơn vị hành chính (huyện, thị, thành) của tỉnh Ninh Bình

❤️ 💚 💙 Bản đồ của tỉnh Ninh Bình bao gồm 08 đơn vị hành chính (02 thành phố và 06 huyện với 143 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 119 xã, 17 phường và 07 thị trấn): Thành phố Ninh Bình, Thành phố Tam Điệp, huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Hoa Lư, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và huyện Yên Mô.

1. Bản đồ huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình gồm 21 đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 20 xã, gồm: Thị trấn Me (huyện lỵ) và các xã: Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Lạc, Gia Lập, Gia Minh, Gia Phong, Gia Phú, Gia Phương, Gia Sinh, Gia Tân, Gia Tiến, Gia Thanh, Gia Thắng, Gia Thịnh, Gia Trấn, Gia Trung, Gia Vân, Gia Vượng, Gia Xuân, Liên Sơn.

Gia Vien - Ninh Binh 6
Bản đồ huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Hòa, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Liên Sơn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Thắng, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Minh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

2. Bản đồ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình gồm 11 đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 10 xã, gồm: Thị trấn Thiên Tôn và các xã: Ninh An, Ninh Giang, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Khang, Ninh Mỹ, Ninh Thắng, Ninh Vân, Ninh Xuân, Trường Yên.

Hoa Lu - Ninh Binh 5
Bản đồ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

3. Bản đồ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình gồm 25 đơn vị hành chính: 02 thị trấn và 23 xã, gồm: Thị trấn Phát Diệm (huyện lỵ), Thị trấn Bình Minh và các xã: Ân Hòa, Chất Bình, Cồn Thoi, Định Hóa, Đồng Hướng, Hồi Ninh, Hùng Tiến, Kim Chính, Kim Định, Kim Đông, Kim Hải, Kim Mỹ, Kim Tân, Kim Trung, Lai Thành, Lưu Phương, Như Hòa, Quang Thiện, Tân Thành, Thượng Kiệm, Văn Hải, Xuân Chính, Yên Lộc.

Kim Son - Ninh Binh 6
Bản đồ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Thị trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Xuân Chính, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Kim Định, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Như Hòa, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Chất Bình, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Định Hóa, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

4. Bản đồ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình gồm 27 đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 26 xã, gồm: Thị trấn Nho Quan (huyện lỵ) và các xã: Cúc Phương, Đồng Phong, Đức Long, Gia Lâm, Gia Sơn, Gia Thủy, Gia Tường, Kỳ Phú, Lạc Vân, Lạng Phong, Phú Long, Phú Lộc, Phú Sơn, Quảng Lạc, Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Sơn Lai, Sơn Thành, Thạch Bình, Thanh Lạc, Thượng Hòa, Văn Phong, Văn Phú, Văn Phương, Xích Thổ, Yên Quang.

Nho Quan - Ninh Binh 6
Bản đồ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Xích Thổ, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Lâm, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Sơn, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Thạch Bình, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Thủy, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Phú Sơn, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Đức Long, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Lạc Vân, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Quang, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Lạng Phong, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Thượng Hòa, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Văn Phong, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Văn Phương, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Sơn Thành, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Văn Phú, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Phú Long, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Quảng Lạc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

5. Bản đồ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình gồm 19 đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 18 xã, gồm: Thị trấn Yên Ninh (huyện lỵ) và các xã: Khánh An, Khánh Công, Khánh Cư, Khánh Cường, Khánh Hải, Khánh Hòa, Khánh Hội, Khánh Hồng, Khánh Lợi, Khánh Mậu, Khánh Nhạc, Khánh Phú, Khánh Tiên, Khánh Thành, Khánh Thiện, Khánh Thủy, Khánh Trung, Khánh Vân.

Yen Khanh - Ninh Binh 6
Bản đồ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ Thị trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Tiên, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Hòa, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Lợi, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Vân, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Hội, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

6. Bản đồ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình gồm 17 đơn vị hành chính: 01 thị trấn và 16 xã, gồm: Thị trấn Yên Thịnh (huyện lỵ) và các xã: Khánh Dương, Khánh Thịnh, Khánh Thượng, Mai Sơn, Yên Đồng, Yên Hòa, Yên Hưng, Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Mỹ, Yên Nhân, Yên Phong, Yên Từ, Yên Thái, Yên Thành, Yên Thắng.

Yen Mo - Ninh Binh 6
Bản đồ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Dương, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Khánh Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Hưng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Thái, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

7. Bản đồ Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình gồm 09 đơn vị hành chính: 06 phường và 03 xã, gồm: Phường Bắc Sơn, phường Nam Sơn, phường Tân Bình, Tây Sơn, phường Trung Sơn, phường Yên Bình và các xã: Đông Sơn, Quang Sơn, Yên Sơn.

TP.Tam Diep - Ninh Binh 6
Bản đồ Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Nam Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Tây Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Yên Bình, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Tân Bình, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Yên Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

8. Bản đồ Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình gồm 14 đơn vị hành chính: 11 phường và 03 xã, gồm: Phường Bích Đào, Đông Thành, Nam Bình, Nam Thành, Ninh Khánh, Ninh Phong, Ninh Sơn, Phúc Thành, Tân Thành, Thanh Bình, Vân Giang và các xã: Ninh Nhất, Ninh Phúc, Ninh Tiến.

TP.Ninh Binh - Ninh Binh 6
Bản đồ Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Bản đồ Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Bản đồ Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

✌️ Chúng tôi có hơn 700 bản đồ các thành phố, thị xã, quận và huyện tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam!

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.