Đề thi, Đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Đề thi, Đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

-Mã đề 301
-Đáp án 301
41-D, 42-B, 43-D, 44-A, 45-A, 46-D, 47-C, 48-D, 49-A, 50-D
51-D, 52-C, 53-D, 54-A, 55-C, 56-A, 57-C, 58-D, 59-B, 60-C
61-D, 62-A, 63-B, 64-A, 65-D, 66-A, 67-C, 68-C, 69-A, 70-C
71-A, 72-C, 73-C, 74-D, 75-B, 76-A, 77-A, 78-A, 79-C, 80-C

-Mã đề 302
-Đáp án 302
41-B, 42-C, 43-A, 44-C, 45-B, 46-B, 47-B, 48-A, 49-A, 50-A
51-B, 52-B, 53-D, 54-C, 55-C, 56-B, 57-C, 58-D, 59-D, 60-D
61-C, 62-A, 63-D, 64-B, 65-D, 66-B, 67-C, 68-C, 69-A, 70-B
71-D, 72-C, 73-A, 74-A, 75-D, 76-C, 77-D, 78-A, 79-C, 80-D

-Mã đề 303
-Đáp án 303
41-D, 42-A, 43-B, 44-C, 45-A, 46-D, 47-B, 48-C, 49-D, 50-D
51-A, 52-D, 53-A, 54-D, 55-C, 56-B, 57-B, 58-C, 59-C, 60-A
61-B, 62-D, 63-A, 64-C, 65-B, 66-A, 67-B, 68-B, 69-A, 70-A
71-D, 72-D, 73-C, 74-A, 75-B, 76-B, 77-C, 78-C, 79-A, 80-C

-Mã đề 304
-Đáp án 304
41-A, 42-D, 43-C, 44-B, 45-D, 46-C, 47-C, 48-D, 49-B, 50-C
51-B, 52-D, 53-A, 54-B, 55-A, 56-B, 57-C, 58-D, 59-D, 60-B
61-D, 62-D, 63-B, 64-A, 65-C, 66-C, 67-A, 68-C, 69-A, 70-D
71-D, 72-B, 73-C, 74-A, 75-B, 76-B, 77-A, 78-B, 79-A, 80-A

-Mã đề 305
-Đáp án 305
41-B, 42-C, 43-C, 44-D, 45-A, 46-C, 47-D, 48-A, 49-B, 50-C
51-C, 52-A, 53-D, 54-C, 55-D, 56-D, 57-A, 58-C, 59-C, 60-D
61-B, 62-C, 63-B, 64-C, 65-B, 66-D, 67-B, 68-A, 69-D, 70-D
71-B, 72-D, 73-C, 74-B, 75-C, 76-A, 77-B, 78-B, 79-A, 80-A

-Mã đề 306
-Đáp án 306
41-A, 42-D, 43-D, 44-A, 45-D, 46-B, 47-A, 48-C, 49-A, 50-A
51-C, 52-D, 53-C, 54-B, 55-C, 56-D, 57-C, 58-A, 59-D, 60-A
61-D, 62-B, 63-B, 64-C, 65-C, 66-C, 67-C, 68-D, 69-A, 70-C
71-C, 72-C, 73-D, 74-A, 75-A, 76-A, 77-C, 78-D, 79-C, 80-D

-Mã đề 307
-Đáp án 307
41-C, 42-B, 43-D, 44-D, 45-C, 46-A, 47-C, 48-A, 49-B, 50-B
51-B, 52-D, 53-A, 54-B, 55-A, 56-D, 57-A, 58-B, 59-B, 60-C
61-B, 62-C, 63-C, 64-D, 65-D, 66-D, 67-C, 68-B, 69-B, 70-B
71-C, 72-A, 73-D, 74-A, 75-D, 76-D, 77-C, 78-C, 79-A, 80-A

-Mã đề 308
-Đáp án 308
41-B, 42-A, 43-D, 44-B, 45-C, 46-D, 47-B, 48-A, 49-A, 50-A
51-B, 52-D, 53-A, 54-D, 55-B, 56-C, 57-A, 58-B, 59-B, 60-B
61-A, 62-B, 63-C, 64-C, 65-C, 66-B, 67-C, 68-A, 69-A, 70-A
71-B, 72-B, 73-C, 74-B, 75-C, 76-C, 77-B, 78-A, 79-C, 80-C

-Mã đề 309
-Đáp án 309
41-D, 42-D, 43-A, 44-D, 45-C, 46-B, 47-A, 48-A, 49-D, 50-A
51-C, 52-A, 53-B, 54-C, 55-B, 56-B, 57-C, 58-C, 59-A, 60-C
61-D, 62-A, 63-D, 64-A, 65-B, 66-D, 67-C, 68-D, 69-D, 70-C
71-B, 72-B, 73-D, 74-A, 75-C, 76-D, 77-B, 78-A, 79-C, 80-B

-Mã đề 310
-Đáp án 310
41-A, 42-D, 43-B, 44-A, 45-B, 46-B, 47-A, 48-A, 49-D, 50-B
51-A, 52-D, 53-D, 54-C, 55-D, 56-D, 57-C, 58-B, 59-C, 60-D
61-B, 62-D, 63-A, 64-B, 65-D, 66-A, 67-D, 68-C, 69-D, 70-C
71-C, 72-C, 73-A, 74-C, 75-C, 76-A, 77-A, 78-B, 79-C, 80-B

-Mã đề 311
-Đáp án 311
41-B, 42-B, 43-C, 44-C, 45-B, 46-B, 47-A, 48-A, 49-B, 50-B
51-C, 52-A, 53-B, 54-C, 55-D, 56-D, 57-A, 58-D, 59-D, 60-B
61-A, 62-A, 63-A, 64-B, 65-C, 66-A, 67-B, 68-C, 69-A, 70-C
71-C, 72-A, 73-A, 74-C, 75-B, 76-A, 77-C, 78-A, 79-C, 80-A

-Mã đề 312
-Đáp án 312
41-D, 42-D, 43-B, 44-C, 45-A, 46-C, 47-B, 48-D, 49-A, 50-D
51-B, 52-B, 53-C, 54-B, 55-C, 56-A, 57-B, 58-A, 59-B, 60-A
61-D, 62-C, 63-C, 64-B, 65-A, 66-B, 67-C, 68-C, 69-D, 70-A
71-C, 72-C, 73-A, 74-D, 75-D, 76-B, 77-C, 78-A, 79-D, 80-A

-Mã đề 313
-Đáp án 313
41-A, 42-D, 43-D, 44-B, 45-B, 46-A, 47-B, 48-B, 49-C, 50-C
51-A, 52-D, 53-C, 54-C, 55-A, 56-B, 57-B, 58-D, 59-B, 60-C
61-A, 62-D, 63-D, 64-A, 65-B, 66-B, 67-D, 68-C, 69-C, 70-D
71-D, 72-C, 73-A, 74-C, 75-B, 76-D, 77-A, 78-A, 79-B, 80-B

-Mã đề 314
-Đáp án 314
41-B, 42-D, 43-C, 44-C, 45-B, 46-B, 47-A, 48-D, 49-C, 50-A
51-A, 52-D, 53-C, 54-A, 55-A, 56-A, 57-D, 58-D, 59-A, 60-A
61-B, 62-D, 63-B, 64-A, 65-D, 66-B, 67-C, 68-C, 69-D, 70-A
71-C, 72-A, 73-C, 74-C, 75-B, 76-B, 77-D, 78-B, 79-D, 80-D

-Mã đề 315
-Đáp án 315
41-C, 42-A, 43-D, 44-A, 45-C, 46-D, 47-D, 48-A, 49-C, 50-D
51-A, 52-D, 53-B, 54-B, 55-C, 56-B, 57-C, 58-D, 59-C, 60-D
61-B, 62-B, 63-D, 64-B, 65-D, 66-C, 67-B, 68-D, 69-C, 70-D
71-B, 72-B, 73-D, 74-D, 75-B, 76-B, 77-C, 78-C, 79-C, 80-D

-Mã đề 316
-Đáp án 316
41-C, 42-A, 43-A, 44-A, 45-D, 46-A, 47-B, 48-A, 49-C, 50-A
51-D, 52-B, 53-D, 54-C, 55-A, 56-C, 57-B, 58-A, 59-B, 60-D
61-C, 62-B, 63-A, 64-D, 65-A, 66-C, 67-B, 68-A, 69-C, 70-B
71-B, 72-B, 73-D, 74-C, 75-D, 76-C, 77-B, 78-D, 79-C, 80-D

-Mã đề 317
-Đáp án 317
41-D, 42-D, 43-C, 44-A, 45-C, 46-D, 47-B, 48-D, 49-D, 50-C
51-C, 52-C, 53-A, 54-C, 55-A, 56-A, 57-D, 58-B, 59-D, 60-C
61-D, 62-B, 63-D, 64-C, 65-B, 66-B, 67-B, 68-C, 69-A, 70-B
71-B, 72-A, 73-A, 74-B, 75-A, 76-C, 77-A, 78-A, 79-B, 80-B

-Mã đề 318
-Đáp án 318
41-B, 42-D, 43-D, 44-B, 45-B, 46-C, 47-C, 48-C, 49-A, 50-C
51-A, 52-C, 53-D, 54-A, 55-B, 56-D, 57-B, 58-A, 59-A, 60-A
61-D, 62-C, 63-A, 64-A, 65-C, 66-B, 67-D, 68-C, 69-B, 70-A
71-A, 72-C, 73-B, 74-A, 75-A, 76-B, 77-C, 78-B, 79-D, 80-D

-Mã đề 319
-Đáp án 319
41-B, 42-D, 43-C, 44-D, 45-A, 46-B, 47-A, 48-C, 49-C, 50-B
51-A, 52-C, 53-C, 54-D, 55-D, 56-C, 57-A, 58-C, 59-B, 60-D
61-D, 62-B, 63-C, 64-B, 65-B, 66-A, 67-A, 68-B, 69-C, 70-B
71-A, 72-D, 73-C, 74-D, 75-C, 76-A, 77-D, 78-A, 79-D, 80-A

-Mã đề 320
-Đáp án 320
41-B, 42-B, 43-D, 44-B, 45-A, 46-A, 47-D, 48-C, 49-C, 50-A
51-A, 52-B, 53-D, 54-B, 55-D, 56-A, 57-D, 58-B, 59-A, 60-A
61-A, 62-B, 63-A, 64-D, 65-D, 66-C, 67-B, 68-C, 69-B, 70-D
71-A, 72-B, 73-D, 74-B, 75-A, 76-D, 77-D, 78-B, 79-D, 80-D

-Mã đề 321
-Đáp án 321
41-C, 42-B, 43-C, 44-B, 45-C, 46-A, 47-B, 48-B, 49-D, 50-B
51-B, 52-C, 53-A, 54-D, 55-A, 56-D, 57-B, 58-D, 59-D, 60-A
61-D, 62-D, 63-A, 64-A, 65-D, 66-A, 67-D, 68-B, 69-B, 70-A
71-D, 72-B, 73-D, 74-D, 75-A, 76-A, 77-B, 78-A, 79-B, 80-B

-Mã đề 322
-Đáp án 322
41-B, 42-C, 43-A, 44-B, 45-C, 46-A, 47-A, 48-D, 49-A, 50-A
51-D, 52-B, 53-D, 54-B, 55-C, 56-C, 57-D, 58-C, 59-D, 60-A
61-D, 62-A, 63-C, 64-B, 65-B, 66-D, 67-C, 68-C, 69-B, 70-D
71-A, 72-A, 73-B, 74-D, 75-A, 76-D, 77-B, 78-A, 79-B, 80-A

-Mã đề 323
-Đáp án 323
41-C, 42-B, 43-D, 44-B, 45-D, 46-B, 47-C, 48-D, 49-D, 50-A
51-A, 52-B, 53-C, 54-A, 55-C, 56-A, 57-C, 58-B, 59-A, 60-C
61-D, 62-B, 63-C, 64-A, 65-D, 66-C, 67-C, 68-D, 69-A, 70-C
71-B, 72-A, 73-D, 74-C, 75-D, 76-D, 77-A, 78-D, 79-A, 80-B

-Mã đề 324
-Đáp án 324
41-A, 42-B, 43-B, 44-C, 45-D, 46-C, 47-D, 48-C, 49-B, 50-B
51-B, 52-D, 53-D, 54-A, 55-B, 56-D, 57-C, 58-C, 59-D, 60-D
61-C, 62-A, 63-D, 64-A, 65-C, 66-C, 67-D, 68-B, 69-C, 70-B
71-B, 72-B, 73-C, 74-C, 75-D, 76-D, 77-C, 78-D, 79-B, 80-C

(Ôn Thi Địa sưu tầm)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.